(7 hoặc mới hơn)

 

(10.11 El Capitan hoặc mới hơn)

(Kit Kat 4.4 hoặc mới hơn)

(6.1 hoặc mới hơn)